ข่าวจากกลุ่มบริหารวิชาการ
แจ้งเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 595) 31 ต.ค. 64
631007แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายลดการบ้าน ลดการสอบ เพิ่มการเรียนรู้ (อ่าน 929) 16 ต.ค. 63
631012แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษ ปี 2564 (อ่าน 1031) 16 ต.ค. 63
สพฐ-วิถีใหม่-วิถีคุณภาพ (อ่าน 1163) 11 ต.ค. 63
631001ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการประกวดวาดภาพเยาวชนชิงถ้วยพระราชทาน+ (อ่าน 925) 11 ต.ค. 63
630925การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ BTC (อ่าน 1120) 11 ต.ค. 63
630924เร่งรัดการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์และนิเทศ (อ่าน 925) 11 ต.ค. 63
630917ขอส่งโคตาพิเศษครูแนะแนวเพื่อการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี (อ่าน 894) 11 ต.ค. 63
630910เชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อการเรียนรู้ ห้วข้อ COVID-19 กับการอนรักษ์สิ่งแวดล้อม (อ่าน 908) 15 ก.ย. 63
630825การสังเกตการจัดการชั้นเรียน (อ่าน 902) 10 ก.ย. 63
630814Roadshow ประชาสัมพันธ์โครงการคลิกไอเดีย พลิกชุมชน (อ่าน 667) 10 ก.ย. 63
630813พลังงานเชิญร่วมสัมนาปฏิบัติการ สรุปโรงเรียนต้นแบบพลังงานชุมชน (อ่าน 525) 10 ก.ย. 63
630730ประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (อ่าน 714) 10 ก.ย. 63
630723ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงสื่อดิจิทัลนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (อ่าน 532) 10 ก.ย. 63
630422ซักซ้อมความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอ (อ่าน 525) 10 ก.ย. 63
630827ประชาสัมพันธ์การสอบวัดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2563 (อ่าน 540) 10 ก.ย. 63
630901ประชาสัมพันธ์การสนับสนุน Digital Plateform ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (อ่าน 522) 10 ก.ย. 63
630129การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งรางวัลถ้วยพระราชทาน (อ่าน 713) 17 ก.พ. 63
630129ฝึกอบรมศิลปการรำมโนราห์ รุ่นที่3 (อ่าน 705) 17 ก.พ. 63
630205การรับสมัครชิงทุน2021 Fulibritht Teaching Excellence and Achievement Program (อ่าน 663) 07 ก.พ. 63
630205ประชาสัมพันธ์การประชุมกิจกรรมดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน (อ่าน 698) 07 ก.พ. 63
621227การคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 8 (อ่าน 674) 10 ม.ค. 63
630106การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ (อ่าน 649) 10 ม.ค. 63
621217การประกวดคลิป VDO สื่อสร้างสรรค์ สพม.12 (อ่าน 681) 20 ธ.ค. 62
621129การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปี2563 (อ่าน 499) 17 ธ.ค. 62
630126โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักพิพม์ พว. (อ่าน 529) 17 ธ.ค. 62
621208ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การสร้างโรงเรียนออนไลน์และการบริหารโรงเรียนแบบผสมผสานฯ (อ่าน 895) 17 ธ.ค. 62
621206การเปิดอบรมหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง ภาคเรียนที่ 2ปี62 (อ่าน 512) 17 ธ.ค. 62
621105การใช้หลักสูตร นครศรีธรรมราชศึกษา (อ่าน 758) 17 ธ.ค. 62
621120โครงการก่อการครู ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ (อ่าน 609) 22 พ.ย. 62
620514ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมมูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (อ่าน 887) 12 ก.ค. 62
620410การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียน แ (อ่าน 1015) 10 เม.ย. 62
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้น (อ่าน 773) 05 เม.ย. 62
ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ (อ่าน 641) 03 เม.ย. 62
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัยฯ (อ่าน 693) 03 เม.ย. 62
620303ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมเยาวชน เพื่อทำงานวิจัยท้องถิ่นฯ (อ่าน 730) 03 เม.ย. 62
620307การอบรมครูพี่เลี้ยงและครูผู้สอนสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล (อ่าน 711) 08 มี.ค. 62
620304การแข่งขัน Young Inventors Challenge 2019 (อ่าน 646) 05 มี.ค. 62
620123ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมเพื่อขอรับสนับสนุนงานวิจัยท้องถิ่นฯ (อ่าน 725) 27 ก.พ. 62
620121ประชาสัมพันธ์การสอบระดับความสามารถภาษาอังกฤษ CU-TEP (อ่าน 679) 04 ก.พ. 62
620115เชิญเข้าร่วมค่ายการเงินธนาคารธิสโก้ (อ่าน 719) 04 ก.พ. 62
611225เชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากมืออาชีพสู่การเป็นครูยุคใหม่ (อ่าน 590) 11 ม.ค. 62
611212ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ PIM Young Creating Program (อ่าน 684) 11 ม.ค. 62
620103ขอความร่วมมือคัดเลือกเยาวชนคนเก่งฯ รุ่นที่9-2562 (อ่าน 1036) 09 ม.ค. 62
611214ขอเชิญครู นักเรียน เยี่ยมชมกิจกรรมในงาน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561" (อ่าน 648) 18 ธ.ค. 61
611207การดำเนินงานตามมติที่ประชุม United Nation Inter Agency Task Force Mission to Thailand (อ่าน 673) 18 ธ.ค. 61
611128การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์62 (อ่าน 636) 11 ธ.ค. 61
611121ประชาสัมพันธ์โครงการ Eek-D's Pre-ONET (อ่าน 888) 11 ธ.ค. 61
611120ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยทางวิทยาศาสตร์ฯ (อ่าน 728) 11 ธ.ค. 61
611128ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมวันดินโลก (อ่าน 670) 04 ธ.ค. 61