โรงเรียนปากพูน
193 หมู่ 8   ตำบลปากพูน  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7577-4155
บุคลากรทางการศึกษา

นายถาวร ชูไกรไทย

นายสมชาย ช่วยบุญชู

นายปราโมทย์ ปานมาศ

นายวิภูษิต พุทธิสุทโธ

นางสาวมุกดา ด้วงทอง