โรงเรียนปากพูน
193 หมู่ 8   ตำบลปากพูน  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7577-4155
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พนักงานบริการ

นายถาวร ชูไกรไทย
พนักงานบริการ

นายสมชาย ช่วยบุญชู
พนักงานบริการ

นายปราโมทย์ ปานมาศ
พนักงานบริการ

นายวิภูษิต พุทธิสุทโธ
พนักงานขับรถ

นางสาวมุกดา ด้วงทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ