ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พนักงานบริการ

นายถาวร ชูไกรไทย
พนักงานบริการ

นายสมชาย ช่วยบุญชู
พนักงานบริการ

นายปราโมทย์ ปานมาศ
พนักงานบริการ

นายวิภูษิต พุทธิสุทโธ
พนักงานขับรถ

นางสาวมุกดา ด้วงทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ