โรงเรียนปากพูน
193 หมู่ 8   ตำบลปากพูน  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7577-4155
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางโสภิต เหมทานนท์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอำไพ จันทร์คง
ครู คศ.2