ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางโสภิต เหมทานนท์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวอำไพ จันทร์คง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางจริยา หวันเหล็ม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1