โรงเรียนปากพูน
193 หมู่ 8   ตำบลปากพูน  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7577-4155
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายปราโมทย์ ถาวรพราหมณ์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปากพูน
ชื่อ-นามสกุล : นายอดุล ยลธรรม์ธรรม
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายเสฏฐพงษ์ สุดชี
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : พันโทรณชิต โตคชเวช
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางกระจาย ชวาสิทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายเจริญ ทองแก้วจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายอุเสน อนันทขาล
ตำแหน่ง : ผู้แทนศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : ร้อยตำรวจตรีณรงค์ จตุทอง
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัช คำนวณ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ