โรงเรียนปากพูน
193 หมู่ 8   ตำบลปากพูน  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7577-4155
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางโชติกา ชูแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายเสฏฐพงษ์ สุดชี
ครู คศ.3

นางสาววิริสา โนนใหญ่
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1