โรงเรียนปากพูน
193 หมู่ 8   ตำบลปากพูน  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7577-4155
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางโชติกา ชูแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายเสฏฐพงษ์ สุดชี
ครู คศ.2