โรงเรียนปากพูน
193 หมู่ 8   ตำบลปากพูน  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7577-4155
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางจิตรา สังข์เกื้อ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายธงชัย ศักดามาศ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายสมคะเณ ภิรมย์รักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

ปิยวรรณ เทพดรงค์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1