โรงเรียนปากพูน
193 หมู่ 8   ตำบลปากพูน  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7577-4155
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายธวัช คำนวณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสมนึก คงนก
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา