โรงเรียนปากพูน
193 หมู่ 8   ตำบลปากพูน  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7577-4155
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเกษม โพถาวร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสานนท์ เลิศวิริยะการณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0