โรงเรียนปากพูน
193 หมู่ 8   ตำบลปากพูน  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7577-4155
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวเขมิกา สิทธิฤทธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายอารักษ์ ยอดรักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2