โรงเรียนปากพูน
193 หมู่ 8   ตำบลปากพูน  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7577-4155
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เกียรติบัตรงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 38) 26 ก.ย. 61
โครงกำรพัฒนำทักษะและประกวดผลงำนด้ำนศิลปะนักเรียน เนื่องในงำนเทศกำลประเพณีบุญสำรทเดือนสิบ และงำนกำชำด (อ่าน 29) 25 ก.ย. 61
ผลการแข่งขันทั้งหมด เรียงตามกลุ่มสาระ (อ่าน 47) 10 ก.ย. 61
เกียรติบัตร ได้เข้าร่วม งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 42) 10 ก.ย. 61
เหรียญทองแดง งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 28) 10 ก.ย. 61
เหรียญเงิน งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 45) 10 ก.ย. 61
เหรียญทอง งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 43) 10 ก.ย. 61
แผ่นพับแนะนำโรงเรียนปากพูน (อ่าน 119) 04 ก.ค. 61
ทีมนาฎมวยไทยโรงเรียนปากพูน คว้ารางวัลรองแชมป์ (อ่าน 122) 25 มิ.ย. 61
ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียนปากพูนและเปิดป้ายชื่อโรงเรียน (27มิ.ย.61) (อ่าน 289) 19 มิ.ย. 61
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาชั้นพื้นฐานโรงเรียนปากพุน (ปี59-63) (อ่าน 98) 19 มิ.ย. 61
การประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561(14มิ.ย.61) (อ่าน 80) 19 มิ.ย. 61
กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2561(14มิ.ย.61) (อ่าน 154) 14 มิ.ย. 61
แจ้งกำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561(4พ.ค.61) (อ่าน 181) 01 พ.ค. 61
การมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561(7เม.ย.61) (อ่าน 189) 04 เม.ย. 61
การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 369) 28 ก.พ. 61
การนิเทศการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560(23ก.พ.61) (อ่าน 263) 26 ก.พ. 61
เชิญร่วมชมมินิฟุตซอลสัมพันธ์น้องพี่ ปากพูนเกมส์ ครั้งที่6 (อ่าน 295) 19 ก.พ. 61
โรงเรียนปากพูนได้รับโล่รางวัลจากมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (25-26ม.ค.61) (อ่าน 244) 11 ก.พ. 61
AIS มอบชุดทีวีและอินเตอร์เน็ตให้โรงเรียนปากพูน(6ก.พ.61) (อ่าน 230) 09 ก.พ. 61
ผลงานนักเรียน การผลิตสื่อสร้างสรรค์ (27พ.ย.60) (อ่าน 212) 08 ก.พ. 61
เครือข่ายวีรไทย ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือฯ ณ โรงเรียนปากพูน (อ่าน 163) 07 ก.พ. 61
วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียนปากพูน (อ่าน 187) 05 ก.พ. 61