โรงเรียนปากพูน
193 หมู่ 8   ตำบลปากพูน  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7577-4155
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมฯ (อ่าน 46) 06 ก.ย. 62
ประชาสัมพันธ์โครงการ BOT Challenge & Experience 2019 (อ่าน 88) 08 ส.ค. 62
การประกวดผลงานของสถานศึกษา ผู้อำ นวยการ รองผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อคัดเลือกรับรางว (อ่าน 81) 08 ส.ค. 62
โครงการปลูกต้นไม้เเละปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพิธีบรมราชภิเษก (อ่าน 55) 08 ส.ค. 62
การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี (อ่าน 86) 07 ส.ค. 62
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่ือรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2562 (อ่าน 67) 02 ส.ค. 62
ขอเชิญร่วมงานการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักร (อ่าน 113) 26 ก.ค. 62
ขอเชิญโรงเรียนเข้าร่วมโครงการชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตรมหาภูมิพล (อ่าน 64) 26 ก.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ครูดีในดวงใจ (อ่าน 81) 11 ก.ค. 62
โครงการ ครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2562 (ปีที่ 9) และโครงการโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 377) 03 ก.ค. 62
พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย คำอ่าน และสรรพนาม คำขึ้นต้น คำลงท้าย ในการกราบบังคมทูล กราบทูล (อ่าน 124) 08 มิ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์การให้บริการขอหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาช (อ่าน 112) 17 พ.ค. 62
ปฏิทินปฏิบัติงานปลายภาค งานวัดผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 196) 04 มี.ค. 62
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 286) 25 ก.พ. 62
โรงเรียนปากพูนจัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัลในงานมัธยมฯ(28พย61) (อ่าน 340) 28 พ.ย. 61
คณะครูและบุคลากร แสดงความยินดีกับครูมนัญญา (13พ.ย.61) (อ่าน 238) 21 พ.ย. 61
คณะจากโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาเดินทางมาส่งครูอัญญากร (12พ.ย.61) (อ่าน 403) 16 พ.ย. 61
เกียรติบัตรงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 372) 26 ก.ย. 61
โครงกำรพัฒนำทักษะและประกวดผลงำนด้ำนศิลปะนักเรียน เนื่องในงำนเทศกำลประเพณีบุญสำรทเดือนสิบ และงำนกำชำด (อ่าน 224) 25 ก.ย. 61
เกียรติบัตร ได้เข้าร่วม งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 253) 10 ก.ย. 61
เหรียญทองแดง งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 215) 10 ก.ย. 61
เหรียญเงิน งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 254) 10 ก.ย. 61
เหรียญทอง งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 261) 10 ก.ย. 61
ผลการแข่งขันทั้งหมด เรียงตามกลุ่มสาระ (อ่าน 313) 10 ก.ย. 61
แผ่นพับแนะนำโรงเรียนปากพูน (อ่าน 717) 04 ก.ค. 61
ทีมนาฎมวยไทยโรงเรียนปากพูน คว้ารางวัลรองแชมป์ (อ่าน 311) 25 มิ.ย. 61
การประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561(14มิ.ย.61) (อ่าน 243) 19 มิ.ย. 61
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาชั้นพื้นฐานโรงเรียนปากพุน (ปี59-63) (อ่าน 267) 19 มิ.ย. 61
ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียนปากพูนและเปิดป้ายชื่อโรงเรียน (27มิ.ย.61) (อ่าน 501) 19 มิ.ย. 61
กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2561(14มิ.ย.61) (อ่าน 351) 14 มิ.ย. 61
แจ้งกำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561(4พ.ค.61) (อ่าน 379) 01 พ.ค. 61
การมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561(7เม.ย.61) (อ่าน 331) 04 เม.ย. 61
การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 573) 28 ก.พ. 61
การนิเทศการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560(23ก.พ.61) (อ่าน 469) 26 ก.พ. 61
เชิญร่วมชมมินิฟุตซอลสัมพันธ์น้องพี่ ปากพูนเกมส์ ครั้งที่6 (อ่าน 459) 19 ก.พ. 61
โรงเรียนปากพูนได้รับโล่รางวัลจากมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (25-26ม.ค.61) (อ่าน 452) 11 ก.พ. 61
AIS มอบชุดทีวีและอินเตอร์เน็ตให้โรงเรียนปากพูน(6ก.พ.61) (อ่าน 392) 09 ก.พ. 61
ผลงานนักเรียน การผลิตสื่อสร้างสรรค์ (27พ.ย.60) (อ่าน 377) 08 ก.พ. 61
เครือข่ายวีรไทย ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือฯ ณ โรงเรียนปากพูน (อ่าน 307) 07 ก.พ. 61
วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียนปากพูน (อ่าน 316) 05 ก.พ. 61