โรงเรียนปากพูน
193 หมู่ 8   ตำบลปากพูน  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7577-4155
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนปากพูนได้รับโล่รางวัลจากมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (25-26ม.ค.61)

โรงเรียนปากพูนเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพครู ศึกษานิเทศก์ แกนนำเด็กและเยาวชน ในการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาความเป็นพลเมือง” ร่วมกับมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ภายใต้ความร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และได้ทำข้อตกลง (MOU) ในการร่วมกิจกรรมต่อไป จึงได้รับเข้าอบรมอีกจำนวน 2 ครั้ง ณ โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพ โดยมีครูที่เข้าร่วมอบรม ได้แก่ นายสมคะเณ ภิรมย์รักษ์, นายอารักษ์  ยอดรักษ์, นายบดินทร์ ทองอนันต์, นางสาวปิยธิดา ทองพิจิตร มีนักเรียนที่เข้าร่วมอบรม ได้แก่ นายอนิรุต  หวันม่ารัตน์, นายคมศักดิ์ พรมจิตต์, นางสาวสุภาพร ตรีพันโท, นางสาวสุดาทิพย์ พัฒนา  และได้กลับมาขยายผลให้กับครู นักเรียนแกนนำ นักเรียนในโรงเรียน และจัดทำจัดทำโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำในการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และความเป็นพลเมือง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองดิจิทัลและความฉลาดทางดิจิทัล และส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล 2) เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการใช้โปรแกรมประยุกต์หรือแอปพลิเคชั่นต่างๆ ในการผลิตสื่อในเชิงสร้างสรรค์ และ 3) เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักในความเป็นพลเมืองดิจิทัล ความฉลาดทางดิจิทัล และมีความเท่าทันสื่อ ในวันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชัยชุมพล  โรงเรียนปากพูน

 

ในวันที่ 25 – 26 มกราคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนปากพูนได้รับเชิญจากมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ในการเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่ 3 เวทีถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสมคะเณ ภิรมย์รักษ์,  นายอนิรุต  หวันม่ารัตน์ และนายคมศักดิ์ พรมจิตต์ เข้าร่วมกิจกรรม การอบรมในครั้งนี้ตัวแทนจากโรงเรียนปากพูนเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ขึ้นเวทีนำเสนอผลงานถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับโล่จากมูลนิธิฯ เพื่อแสดงว่าเป็นโรงเรียนแกนนำที่มีศักยภาพการเรียนการสอนด้านสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์

ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่ครับ

โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2561,00:00   อ่าน 370 ครั้ง