ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เลื่อนการรับสมัครนักเรียน ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2563 ออกไปก่อน จนกว่า สพฐ.จะประกาศอีกครั้ง

        ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04242/ว1150 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 เรื่อง การดำเนินการตามติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาและเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ในการป้องกันจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19)

        โรงเรียนปากพูนจึงขอแจ้งการดำเนินการดังต่อไปนี้
        1. เลื่อนการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
  ระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2563 และ
        2. การมอบตัวนักเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ4 ในวันที่ 6 เมษายน 2563
 เลื่อนกำหนดการไปจนกว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะแจ้งให้ทราบต่อไป

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2563,00:00   อ่าน 490 ครั้ง