โรงเรียนปากพูน
193 หมู่ 8   ตำบลปากพูน  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7577-4155
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขันทั้งหมด เรียงตามกลุ่มสาระ

ผลการแข่งขันทั้งหมด เรียงตามกลุ่มสาระ

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

19

12

10

25

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ, โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช, โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 -1 -   1.เด็กหญิงธิดารัตน์จงกลพืช 1.นางสาวเขมิกาสิทธิฤทธิ์
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 -1 -   1.นางสาวนารีนารถพุทธสาระพันธ์ 1.นางสาวเขมิกาสิทธิฤทธิ์
3 ภาษาไทย การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ม.4-ม.6 79.33 เงิน 12 1.นางสาวเสาวลักษณ์ไต่หนู 1.นายอารักษ์ยอดรักษ์
4 ภาษาไทย การฟัง ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1.นางสาวสุดาทิพย์พัฒนา 1.นายอารักษ์ยอดรักษ์
5 ภาษาไทย เล่านิทานพื้นบ้าน ม.1-ม.3 57.25 เข้าร่วม 12 1.เด็กหญิงทิพย์ณรงค์พิณทอง 1.นางสาวมนัญญาเมืองทรัพย์
6 ภาษาไทย การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ม.1-ม.3 -1 -   1.เด็กหญิงสุนิสาเจ๊ะอาสาร 1.นางสาวเขมิกาสิทธิฤทธิ์
7 ภาษาไทย การฟัง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1.เด็กชายแมนเจ๊ะสุโหลง 1.นางสาวมนัญญาเมืองทรัพย์
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 13 1.เด็กชายสุริยาสอาด 1.นางสาวอำไพจันทร์คง
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 -   1.นางสาวสุดาทิพย์พัฒนา 1.นางโสภิตเหมทานนท์
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1 ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 11 1.เด็กหญิงเบญจวรรณสุคนธมาศ 1.นางสาวอำไพจันทร์คง
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.2 ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 13 1.เด็กหญิงวชิราภรณ์ศรีนาค 1.นางสาวอำไพจันทร์คง
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4 ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 11 1.นายณัฐวัฒน์สุขสวัสดิ์ 1.นางโสภิตเหมทานนท์
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.5 ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 11 1.นายสันติชัยชาอิสลาม 1.นางโสภิตเหมทานนท์
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 6 1.นางสาวพัชรินทร์ปะจู
2.นางสาวมัสยาธนมาศ
3.นางสาวอัสวานาโต๊ะหลงหมาด
1.นางโสภิตเหมทานนท์
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเกม 24 ม.1 ม.1-ม.3 -1 -   1.นางสาวสุดารัตน์ปานชัน 1.นางสาวอำไพจันทร์คง
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 21.5 เข้าร่วม 13 1.เด็กชายคฤหัสถ์ชูโฉม
2.เด็กชายประณัยเพชรชูช่วย
3.เด็กชายอภิสิทธิ์คำแดงดี
1.นายสมคะเณภิรมย์รักษ์
2.นางสาวอัตติมาแขกนุ้ย
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1.นางสาวบัณฑิตาจักรมานนท์
2.นางสาวพฤกษาจงมี
3.นางสาวสรินญาเบ็ญจขันธ์
1.นายธงชัยศักดามาศ
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 68.39 ทองแดง 8 1.เด็กชายขวัญโดมบุญทิศ
2.เด็กชายสุธาเทพประสารศรี
1.นายสมคะเณภิรมย์รักษ์
2.นายฮาเรสจิเตะ
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทแม่นยำ ม.1-ม.3 50.51 เข้าร่วม 14 1.เด็กชายชยุตพงศ์สุสะอาด
2.นายปริญญาอินทองคำ
3.เด็กชายภูธนกิจเลื่อนพริ้ม
4.เด็กชายศรันย์มลายู
5.เด็กชายอรรถชัยจันทร์แก้ว
1.นายสมคะเณภิรมย์รักษ์
2.นายฮาเรสจิเตะ
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทแม่นยำ ม.4-ม.6 58.86 เข้าร่วม 16 1.นายจักรกฤษณ์อ้นบุตร
2.นายดนัยแก้วประเสริฐ
3.นายธรรมฤทธิ์ศิริวัฒน์
4.นายปกรณ์หนูคูขุด
5.นายวรยุทธธรรมรักษ์
1.นายสมคะเณภิรมย์รักษ์
2.นายฮาเรสจิเตะ
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทยิงไกล ม.1-ม.3 68.93 ทองแดง 10 1.เด็กชายกิตติศักดิ์รัตนมณี
2.เด็กชายประณัยเพชรชูช่วย
3.เด็กชายพงธิวาจิตจำลอง
4.เด็กชายพรพนมบุญรัตย์
5.เด็กชายอภิศักดิ์สุขเกษม
1.นายสมคะเณภิรมย์รักษ์
2.นางสาวอัตติมาแขกนุ้ย
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทยิงไกล ม.4-ม.6 56.8 เข้าร่วม 16 1.นายณัฐวัฒน์สุขสวัสดิ์
2.นายธนภัทรศรีสังข์เเก้ว
3.นายธวัชชัยทวีกาญจน์
4.นายพิเชษฐ์ปานรอด
5.นายยลพิศาลภาระอาสม
1.นายสมคะเณภิรมย์รักษ์
2.นางสาวอัตติมาแขกนุ้ย
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 -   1.เด็กชายพรพนัฐทับทิมทอง 1.นายสมคะเณภิรมย์รักษ์
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 -   1.นายเอกรัตน์โสภาวัจน์ 1.นางจิตราสังข์เกื้อ
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับประเภทร่อนนาน (ม.1) ม.1-ม.3 -1 -   1.เด็กชายคฤหัสก์ชูโฉม
2.เด็กชายอภิสิทธิ์คำแดงดี
1.นางสาวอัตติมาแขกนุ้ย
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับประเภทบินนาน (ม.2) ม.1-ม.3 14.9 เข้าร่วม 13 1.เด็กหญิงนัทธมนรัตนะ
2.เด็กหญิงปาลิตาไทยทองนุ่ม
1.นายฮาเรสจิเต๊ะ
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับประเภทบินนาน (ม.3) ม.1-ม.3 50.1 เข้าร่วม 9 1.เด็กชายจักรินทร์อ้นบุตร
2.เด็กชายธนภัทรจันภักดี
1.นายสมคะเณภิรมย์รักษ์
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่) ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1.เด็กชายกิตติศักดิ์รัตนมณี
2.เด็กชายพรพนมบุญรัตย์
3.เด็กชายอภิศักดิ์สุขเกษม
1.นายสมคะเณภิรมย์รักษ์
2.นางสาวอัตติมาแขกนุ้ย
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่) ม.4-ม.6 67.7 ทองแดง 15 1.นางสาวจินตปาตีทองคำ
2.นางสาวจิราพรโต๊ะหลงหมาด
3.นางสาวชมาพรชีแก้ว
1.นายสมคะเณภิรมย์รักษ์
2.นายฮาเรสจิเตะ
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 -   1.เด็กหญิงทิพย์ณรงค์พิณทอง 1.นางสาวมนัญญาเมืองทรัพย์
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 9 1.เด็กหญิงณัฏฐาธรรมโชติ
2.เด็กหญิงเมธาวีสุวรรณประเภา
1.นายธรรมรัชมัชฌิวงศ์
2.นางสาวกนกวรรณรัชนีย์
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้าที่พลเมือง ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 16 1.เด็กหญิงกัญญารัตน์โกมล
2.เด็กหญิงสุวรานามเผือก
1.นางสาวกนกวรรณรัชนีย์
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้าที่พลเมือง ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 17 1.นางสาวทิพยาภรณ์ศรีสังข์แก้ว
2.นางสาวอนุสราหวันเหล็ม
1.นายเสฏฐพงษ์สุดชี
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 16 1.เด็กหญิงฉัทธมนรัตนะ
2.เด็กหญิงปาลิตาไทยทองนุ่ม
1.นายธรรมรัชมัชฌิวงศ์
2.นางสาวกนกวรรณรัชนีย์
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พระพุทธศาสนา ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 11 1.นางสาวสิริยากรเลี่ยนชอบ
2.นางสาวสุภาพรตรีพันโท
1.นายเสฏฐพงษ์สุดชี
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 9 1.เด็กชายนฤเบศนุกูล
2.เด็กหญิงอรนุชบุญสัน
1.นางโชติกาชูแก้ว
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 10 1.นางสาวลลิตาจันทรวิมล
2.นางสาวสร้อยสุวรรณเสนาคง
1.นางโชติกาชูแก้ว
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กฎหมาย ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 9 1.นางสาวนริศาอนันทขาล
2.นางสาวเสาวณีย์สิงขจัด
1.นางโชติกาชูแก้ว
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะแฮนด์บอล(ระดับ ม.ต้น หญิง) ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1.เด็กหญิงชยธรโนวรัตย์
2.เด็กหญิงเขมิกาศิริลักษณ์
1.นายสานนท์เลิศวิริยะการณ์
40 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะแฮนด์บอล(ระดับ ม.ต้น ชาย) ม.1-ม.3 -1 -   1.เด็กชายกฤษฎาพันธุ์เมฆา
2.เด็กชายอรัญปิ่นทอง
1.นายสานนท์เลิศวิริยะการณ์
41 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะแฮนด์บอล(ระดับ ม.ปลาย หญิง) ม.4-ม.6 84 ทอง 8 1.นางสาวจินตปาตีทองคำ
2.นางสาวจิราพรโต๊ะหลงหมาด
1.นายสานนท์เลิศวิริยะการณ์
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะแฮนด์บอล(ระดับ ม.ปลาย ชาย) ม.4-ม.6 80 ทอง 9 1.นายปารินทร์ศิริลักษณ์
2.นายพงศกรทองเหลือง
1.นายสานนท์เลิศวิริยะการณ์
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะฟุตซอลยิงประตู (ม.ต้น หญิง) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1.เด็กหญิงกุลฤดีชูเจริญ
2.เด็กหญิงชยธรโนวรัตน์
3.เด็กหญิงวรัญญาสุขถนอน
4.เด็กหญิงสุนิสาฮัดชา
5.เด็กหญิงเขมิกาศิริลักษณ์
1.นายสานนท์เลิศวิริยะการณ์
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะฟุตซอลยิงประตู (ม.ต้น ชาย) ม.1-ม.3 -1 -   1.เด็กชายกฤษฎาพันธุ์เมฆา
2.เด็กชายณัฐภูมิคำแหง
3.เด็กชายทรงศักดิ์เอมวัฒร
4.เด็กชายอานัสมุสิแดง
5.เด็กชายเนติพัฒน์หวันกะเหร็ม
1.นายสานนท์เลิศวิริยะการณ์
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะฟุตซอลยิงประตู (ม.ปลาย หญิง) ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1.นางสาวจารวีสุขศรี
2.นางสาวชมาพรชีแก้ว
3.นางสาวทักษิณาแดงเดช
4.นางสาวนารีนารถพุทธสาระพันธ์
5.นางสาววรรณพรชมเชย
1.นายสานนท์เลิศวิริยะการณ์
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะฟุตซอลยิงประตู (ม.ปลาย ชาย) ม.4-ม.6 -1 -   1.นายธรรมรัตน์บุญสนอง
2.นายพงศกรทองเหลือ
3.นายอดิศรยุติธรรม
4.นายเสกสรคตยชินรัตน์
5.นายเอกรัตน์โสภารจน์
1.นายสานนท์เลิศวิริยะการณ์
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะเดาะบอล (ม.ต้น หญิง) ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1.เด็กหญิงกรรณิกาวงค์พานิช
2.เด็กหญิงกุลธิดารักเกียรติ
1.นายสานนท์เลิศวิริยะการณ์
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะเดาะบอล (ม.ต้น ชาย) ม.1-ม.3 -1 -   1.เด็กชายกฤษฎาพันธุ์เมฆา
2.เด็กชายณัฐภูมิคำแหง
1.นายสานนท์เลิศวิริยะการณ์
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะเดาะบอล (ม.ปลาย ชาย) ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1.นายพิทยานาคมณี
2.นายอดิศรยุติธรรม
1.นายสานนท์เลิศวิริยะการณ์
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะตะกร้อข้ามตาข่าย (ม.ต้น หญิง) ม.1-ม.3 -1 -   1.เด็กหญิงกรรณิกาวงค์พานิช
2.เด็กหญิงกุลธิดารักเกียรติ
1.นายสานนท์เลิศวิริยะการณ์
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะตะกร้อข้ามตาข่าย (ม.ต้น ชาย) ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1.เด็กชายชญานินมณีโชติ
2.เด็กชายสรายุทธศิริวัฒน์
1.นายสานนท์เลิศวิริยะการณ์
52 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะตะกร้อข้ามตาข่าย (ม.ปลาย ชาย) ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1.นายรัฐพงศ์ขวดทอง
2.นายอภิศรศิริวัฒน์
1.นายสานนท์เลิศวิริยะการณ์
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะเนตบอล (ม.ต้น หญิง) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 8 1.เด็กหญิงกุลฤดีชูเจริญ
2.เด็กหญิงชยธรโนวรัตย์
3.เด็กหญิงวรัญญาสุขถนอน
1.นายสานนท์เลิศวิริยะการณ์
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 63.25 ทองแดง 11 1.นายปัญญพนต์ คำเอียด 1.นางสาวศรีสุดาบุญแสวง
55 ภาษาต่างประเทศ Reading Skills ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 9 1.เด็กชายนฤเบสนุกูล 1.นางอุดมเภรีกุล
56 ภาษาต่างประเทศ Reading Skills ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 12 1.นางสาวพัชรินทร์ปะจู 1.นางสาวศรีสุดาบุญแสวง
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1.เด็กชายนฤเบสนุกูล
2.เด็กหญิงอรนุชบุญสัน
1.นางอุดมเภรีกุล
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการ ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1.เด็กหญิงธิดารัตน์เลขาวิจิตร
2.เด็กหญิงนันทกานต์แวววรรณจิตร
3.เด็กหญิงแพรวาโนวรัตย์
1.นางอุไรวรรณเที่ยวแสวง
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการ ม.4-ม.6 70 เงิน 9 1.นางสาวทิพยาภรณ์ศรีสังข์แก้ว
2.นางสาวสิริยากรเลี่ยนชอบ
3.นางสาวสุภาพรตรีพันโท
1.นางอุไรวรรณเที่ยวแสวง
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันตอบปัญหาแนะแนว ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 9 1.นางสาวดาริยาบินละอาหลี
2.นางสาวปวีณาศุกระกาญจน์
1.นางอุไรวรรณเที่ยวแสวง
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตอบปัญหาห้องสมุด ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1.เด็กชายทวีศักดิ์ชูจันทร์
2.เด็กหญิงวชิราภรณ์ศรีนาค
1.นายอารักษ์ยอดรักษ์
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แข่งขันเล่าเรื่องหนังสือสารคดี ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1.เด็กหญิงณัชชาหิรัญคช 1.นายอารักษ์ยอดรักษ์
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แข่งขันเล่าเรื่องหนังสือสารคดี ม.4-ม.6 83 ทอง 6 1.นางสาวสุกัญญาขวัญทอง 1.นายอารักษ์ยอดรักษ์
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แข่งขันเล่าเรื่องหนังสือบันเทิงคดี ม.1-ม.3 78.6 เงิน 8 1.เด็กหญิงสุดารัตน์ปานชัน 1.นายอารักษ์ยอดรักษ์
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แข่งขันเล่าเรื่องหนังสือบันเทิงคดี ม.4-ม.6 83.6 ทอง 5 1.นางสาวเสาวลักษ์ไต่หนู 1.นายอารักษ์ยอดรักษ์
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68.6 ทองแดง 9 1.เด็กชายจักรกฤษณ์แก้วคงจันทร์
2.เด็กชายพรณรงค์เกิดสมกาล
1.นายบดินทร์ทองอนันต์
2.นางอุดมเภรีกุล
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 -1 -   1.นายธนกรนาคมณี
2.นางสาวอารียาเหล็บหมาน
1.นายบดินทร์ทองอนันต์
68 การงานอาชีพ ตอบปัญหาช่างอุตสาหกรรม ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1.นายรัฐพงศ์ขวดทอง 1.นายบดินทร์ทองอนันต์
69 การงานอาชีพ ก่ออิฐเซาะร่องโชว์แนว ม.1-ม.3 88.5 ทอง 4 1.เด็กชายภควัตลือชา
2.เด็กชายอดิศรยลธรรม์ธรรม
1.นายบดินทร์ทองอนันต์
70 การงานอาชีพ ถอดประกอบรถจักรยาน ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1.นายวงศธรพหูโชติ
2.นายสุธาเทพประสารศรี
1.นายบดินทร์ทองอนันต์
71 การงานอาชีพ การตอบปัญหาทางการเกษตร ม.1-ม.3 -1 -   1.เด็ก
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2561,00:00   อ่าน 202 ครั้ง