โรงเรียนปากพูน
193 หมู่ 8   ตำบลปากพูน  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7577-4155
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เกียรติบัตร ได้เข้าร่วม งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561

เกียรติบัตร ได้เข้าร่วม

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ, โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช, โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับหมวดหมู่รายการคะแนนเหรียญอันดับนักเรียนครู
1ภาษาไทยเล่านิทานพื้นบ้าน ม.1-ม.357.25เข้าร่วม121.เด็กหญิงทิพย์ณรงค์พิณทอง
1.นางสาวมนัญญาเมืองทรัพย์
2คณิตศาสตร์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.312เข้าร่วม131.เด็กชายสุริยาสอาด
1.นางสาวอำไพจันทร์คง
3คณิตศาสตร์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1 ม.1-ม.328เข้าร่วม111.เด็กหญิงเบญจวรรณสุคนธมาศ
1.นางสาวอำไพจันทร์คง
4คณิตศาสตร์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.2 ม.1-ม.320เข้าร่วม131.เด็กหญิงวชิราภรณ์ศรีนาค
1.นางสาวอำไพจันทร์คง
5คณิตศาสตร์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4 ม.4-ม.622เข้าร่วม111.นายณัฐวัฒน์สุขสวัสดิ์
1.นางโสภิตเหมทานนท์
6คณิตศาสตร์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.5 ม.4-ม.622เข้าร่วม111.นายสันติชัยชาอิสลาม
1.นางโสภิตเหมทานนท์
7วิทยาศาสตร์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.321.5เข้าร่วม131.เด็กชายคฤหัสถ์ชูโฉม
2.เด็กชายประณัยเพชรชูช่วย
3.เด็กชายอภิสิทธิ์คำแดงดี
1.นายสมคะเณภิรมย์รักษ์
2.นางสาวอัตติมาแขกนุ้ย
8วิทยาศาสตร์การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทแม่นยำ ม.1-ม.350.51เข้าร่วม141.เด็กชายชยุตพงศ์สุสะอาด
2.นายปริญญาอินทองคำ
3.เด็กชายภูธนกิจเลื่อนพริ้ม
4.เด็กชายศรันย์มลายู
5.เด็กชายอรรถชัยจันทร์แก้ว
1.นายสมคะเณภิรมย์รักษ์
2.นายฮาเรสจิเตะ
9วิทยาศาสตร์การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทแม่นยำ ม.4-ม.658.86เข้าร่วม161.นายจักรกฤษณ์อ้นบุตร
2.นายดนัยแก้วประเสริฐ
3.นายธรรมฤทธิ์ศิริวัฒน์
4.นายปกรณ์หนูคูขุด
5.นายวรยุทธธรรมรักษ์
1.นายสมคะเณภิรมย์รักษ์
2.นายฮาเรสจิเตะ
10วิทยาศาสตร์การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทยิงไกล ม.4-ม.656.8เข้าร่วม161.นายณัฐวัฒน์สุขสวัสดิ์
2.นายธนภัทรศรีสังข์เเก้ว
3.นายธวัชชัยทวีกาญจน์
4.นายพิเชษฐ์ปานรอด
5.นายยลพิศาลภาระอาสม
1.นายสมคะเณภิรมย์รักษ์
2.นางสาวอัตติมาแขกนุ้ย
11วิทยาศาสตร์การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับประเภทบินนาน (ม.2) ม.1-ม.314.9เข้าร่วม131.เด็กหญิงนัทธมนรัตนะ
2.เด็กหญิงปาลิตาไทยทองนุ่ม
1.นายฮาเรสจิเต๊ะ
12วิทยาศาสตร์การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับประเภทบินนาน (ม.3) ม.1-ม.350.1เข้าร่วม91.เด็กชายจักรินทร์อ้นบุตร
2.เด็กชายธนภัทรจันภักดี
1.นายสมคะเณภิรมย์รักษ์
13สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมภูมิศาสตร์ ม.1-ม.346เข้าร่วม91.เด็กหญิงณัฏฐาธรรมโชติ
2.เด็กหญิงเมธาวีสุวรรณประเภา
1.นายธรรมรัชมัชฌิวงศ์
2.นางสาวกนกวรรณรัชนีย์
14สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมหน้าที่พลเมือง ม.1-ม.352เข้าร่วม161.เด็กหญิงกัญญารัตน์โกมล
2.เด็กหญิงสุวรานามเผือก
1.นางสาวกนกวรรณรัชนีย์
15สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมหน้าที่พลเมือง ม.4-ม.632เข้าร่วม171.นางสาวทิพยาภรณ์ศรีสังข์แก้ว
2.นางสาวอนุสราหวันเหล็ม
1.นายเสฏฐพงษ์สุดชี
16สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมพระพุทธศาสนา ม.1-ม.336เข้าร่วม161.เด็กหญิงฉัทธมนรัตนะ
2.เด็กหญิงปาลิตาไทยทองนุ่ม
1.นายธรรมรัชมัชฌิวงศ์
2.นางสาวกนกวรรณรัชนีย์
17สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมพระพุทธศาสนา ม.4-ม.644เข้าร่วม111.นางสาวสิริยากรเลี่ยนชอบ
2.นางสาวสุภาพรตรีพันโท
1.นายเสฏฐพงษ์สุดชี
18สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ ม.1-ม.348เข้าร่วม91.เด็กชายนฤเบศนุกูล
2.เด็กหญิงอรนุชบุญสัน
1.นางโชติกาชูแก้ว
19สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ ม.4-ม.654เข้าร่วม101.นางสาวลลิตาจันทรวิมล
2.นางสาวสร้อยสุวรรณเสนาคง
1.นางโชติกาชูแก้ว
20สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกฎหมาย ม.4-ม.644เข้าร่วม91.นางสาวนริศาอนันทขาล
2.นางสาวเสาวณีย์สิงขจัด
1.นางโชติกาชูแก้ว
21สุขศึกษา และพลศึกษาการแข่งขันทักษะเนตบอล (ม.ต้น หญิง) ม.1-ม.340เข้าร่วม81.เด็กหญิงกุลฤดีชูเจริญ
2.เด็กหญิงชยธรโนวรัตย์
3.เด็กหญิงวรัญญาสุขถนอน
1.นายสานนท์เลิศวิริยะการณ์
22ภาษาต่างประเทศReading Skills ม.1-ม.334เข้าร่วม91.เด็กชายนฤเบสนุกูล
1.นางอุดมเภรีกุล
23ภาษาต่างประเทศReading Skills ม.4-ม.642เข้าร่วม121.นางสาวพัชรินทร์ปะจู
1.นางสาวศรีสุดาบุญแสวง
24กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการแข่งขันตอบปัญหาแนะแนว ม.4-ม.657เข้าร่วม91.นางสาวดาริยาบินละอาหลี
2.นางสาวปวีณาศุกระกาญจน์
1.นางอุไรวรรณเที่ยวแสวง
25การงานอาชีพการเรียกชื่อพันธุ์สัตว์ ม.4-ม.656.66เข้าร่วม61.นายกิตติกรณ์ขวัญสงค์
2.นางสาวเสาวณีย์สิงขจัด
1.นางจิตราสังข์เกื้อ
2.นายบดินทร์ทองอนันต์
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2561,09:51   อ่าน 187 ครั้ง