โรงเรียนปากพูน
193 หมู่ 8   ตำบลปากพูน  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7577-4155
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เหรียญเงิน งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561

เหรียญเงิน

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ, โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช, โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับหมวดหมู่รายการคะแนนเหรียญอันดับนักเรียนครู
1ภาษาไทยการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ม.4-ม.679.33เงิน121.นางสาวเสาวลักษณ์ไต่หนู
1.นายอารักษ์ยอดรักษ์
2สุขศึกษา และพลศึกษาการแข่งขันทักษะเดาะบอล (ม.ต้น หญิง) ม.1-ม.372เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1.เด็กหญิงกรรณิกาวงค์พานิช
2.เด็กหญิงกุลธิดารักเกียรติ
1.นายสานนท์เลิศวิริยะการณ์
3สุขศึกษา และพลศึกษาการแข่งขันทักษะเดาะบอล (ม.ปลาย ชาย) ม.4-ม.672เงิน71.นายพิทยานาคมณี
2.นายอดิศรยุติธรรม
1.นายสานนท์เลิศวิริยะการณ์
4ภาษาต่างประเทศการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.370เงิน41.เด็กชายนฤเบสนุกูล
2.เด็กหญิงอรนุชบุญสัน
1.นางอุดมเภรีกุล
5กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการ ม.1-ม.376เงิน41.เด็กหญิงธิดารัตน์เลขาวิจิตร
2.เด็กหญิงนันทกานต์แวววรรณจิตร
3.เด็กหญิงแพรวาโนวรัตย์
1.นางอุไรวรรณเที่ยวแสวง
6กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการ ม.4-ม.670เงิน91.นางสาวทิพยาภรณ์ศรีสังข์แก้ว
2.นางสาวสิริยากรเลี่ยนชอบ
3.นางสาวสุภาพรตรีพันโท
1.นางอุไรวรรณเที่ยวแสวง
7กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแข่งขันเล่าเรื่องหนังสือบันเทิงคดี ม.1-ม.378.6เงิน81.เด็กหญิงสุดารัตน์ปานชัน
1.นายอารักษ์ยอดรักษ์
8การงานอาชีพถอดประกอบรถจักรยาน ม.1-ม.375เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1.นายวงศธรพหูโชติ
2.นายสุธาเทพประสารศรี
1.นายบดินทร์ทองอนันต์
9การงานอาชีพการตอบปัญหาทางการเกษตร ม.4-ม.673.3เงิน61.นายกิตติกรณ์ขวัญสงค์
2.นางสาวเสาวณีย์สิงขจัด
1.นางจิตราสังข์เกื้อ
2.นายบดินทร์ทองอนันต์
10การงานอาชีพการเรียกชื่อพืชผักพื้นบ้านภาคใต้ ม.1-ม.370เงิน81.เด็กหญิงวิไลวรรณดำเสน
2.เด็กหญิงอรอนงค์ทองสุวรรณ์
1.นางจิตราสังข์เกื้อ
2.นายบดินทร์ทองอนันต์
11การงานอาชีพประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตร ม.1-ม.375.75เงิน61.เด็กหญิงมณีรัตน์ขันทกาญจน์
1.นางจิตราสังข์เกื้อ
12เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยีการแข่งขันอัจฉริยะโลกของงานอาชีพ ม.1-ม.377เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1.เด็กชายภควัฒน์เหล็กเกิดผล
1.นางกฤษณาอักษรรัตน์
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2561,09:49   อ่าน 179 ครั้ง