โรงเรียนปากพูน
193 หมู่ 8   ตำบลปากพูน  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7577-4155
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เหรียญทอง งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561

เหรียญทอง

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ, โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช, โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับหมวดหมู่รายการคะแนนเหรียญอันดับนักเรียนครู
1ภาษาไทยการฟัง ม.4-ม.680ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1.นางสาวสุดาทิพย์พัฒนา
1.นายอารักษ์ยอดรักษ์
2คณิตศาสตร์การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.681ทอง61.นางสาวพัชรินทร์ปะจู
2.นางสาวมัสยาธนมาศ
3.นางสาวอัสวานาโต๊ะหลงหมาด
1.นางโสภิตเหมทานนท์
3วิทยาศาสตร์การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.387.67ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1.นางสาวบัณฑิตาจักรมานนท์
2.นางสาวพฤกษาจงมี
3.นางสาวสรินญาเบ็ญจขันธ์
1.นายธงชัยศักดามาศ
4วิทยาศาสตร์การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่) ม.1-ม.392.2ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1.เด็กชายกิตติศักดิ์รัตนมณี
2.เด็กชายพรพนมบุญรัตย์
3.เด็กชายอภิศักดิ์สุขเกษม
1.นายสมคะเณภิรมย์รักษ์
2.นางสาวอัตติมาแขกนุ้ย
5สุขศึกษา และพลศึกษาการแข่งขันทักษะแฮนด์บอล(ระดับ ม.ต้น หญิง) ม.1-ม.384ทอง61.เด็กหญิงชยธรโนวรัตย์
2.เด็กหญิงเขมิกาศิริลักษณ์
1.นายสานนท์เลิศวิริยะการณ์
6สุขศึกษา และพลศึกษาการแข่งขันทักษะแฮนด์บอล(ระดับ ม.ปลาย หญิง) ม.4-ม.684ทอง81.นางสาวจินตปาตีทองคำ
2.นางสาวจิราพรโต๊ะหลงหมาด
1.นายสานนท์เลิศวิริยะการณ์
7สุขศึกษา และพลศึกษาการแข่งขันทักษะแฮนด์บอล(ระดับ ม.ปลาย ชาย) ม.4-ม.680ทอง91.นายปารินทร์ศิริลักษณ์
2.นายพงศกรทองเหลือง
1.นายสานนท์เลิศวิริยะการณ์
8สุขศึกษา และพลศึกษาการแข่งขันทักษะฟุตซอลยิงประตู (ม.ต้น หญิง) ม.1-ม.388ทองชนะเลิศ1.เด็กหญิงกุลฤดีชูเจริญ
2.เด็กหญิงชยธรโนวรัตน์
3.เด็กหญิงวรัญญาสุขถนอน
4.เด็กหญิงสุนิสาฮัดชา
5.เด็กหญิงเขมิกาศิริลักษณ์
1.นายสานนท์เลิศวิริยะการณ์
9สุขศึกษา และพลศึกษาการแข่งขันทักษะตะกร้อข้ามตาข่าย (ม.ต้น ชาย) ม.1-ม.380ทอง61.เด็กชายชญานินมณีโชติ
2.เด็กชายสรายุทธศิริวัฒน์
1.นายสานนท์เลิศวิริยะการณ์
10สุขศึกษา และพลศึกษาการแข่งขันทักษะตะกร้อข้ามตาข่าย (ม.ปลาย ชาย) ม.4-ม.680ทอง61.นายรัฐพงศ์ขวดทอง
2.นายอภิศรศิริวัฒน์
1.นายสานนท์เลิศวิริยะการณ์
11กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแข่งขันเล่าเรื่องหนังสือสารคดี ม.1-ม.383ทอง61.เด็กหญิงณัชชาหิรัญคช
1.นายอารักษ์ยอดรักษ์
12กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแข่งขันเล่าเรื่องหนังสือสารคดี ม.4-ม.683ทอง61.นางสาวสุกัญญาขวัญทอง
1.นายอารักษ์ยอดรักษ์
13กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแข่งขันเล่าเรื่องหนังสือบันเทิงคดี ม.4-ม.683.6ทอง51.นางสาวเสาวลักษ์ไต่หนู
1.นายอารักษ์ยอดรักษ์
14การงานอาชีพก่ออิฐเซาะร่องโชว์แนว ม.1-ม.388.5ทอง41.เด็กชายภควัตลือชา
2.เด็กชายอดิศรยลธรรม์ธรรม
1.นายบดินทร์ทองอนันต์
15การงานอาชีพการเรียกชื่อพืชผักพื้นบ้านภาคใต้ ม.4-ม.695.67ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1.นางสาวปวันรัตน์แสงเดือน
2.นางสาวอทิตยาเวชภักดิ์
1.นางจิตราสังข์เกื้อ
2.นายบดินทร์ทองอนันต์
16การงานอาชีพประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตร ม.4-ม.681.67ทอง41.นางสาวอทิตยาเวชภักดิ์
1.นางจิตราสังข์เกื้อ
17เรียนรวม - ภาษาไทยการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.381ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1.เด็กหญิงกฤติยาสมวาณิช
2.เด็กชายจิรพงค์สอาด
3.เด็กหญิงวรัญญาสุขถนอน
1.นางสาวกฤษณาอักษรรัตน์
2.นางจิตราสังข์เกื้อ
18เรียนรวม - ศิลปะการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.384ทองชนะเลิศ1.เด็กหญิงกฤติยาสมวาณิช
1.นางจิตราสังข์เกื้อ
19เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยีการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น90ทอง51.เด็กชายณัฐภัทร์ชูสุข
2.เด็กชายภควัฒน์เหล็กเกิดผล
1.นางจิตราสังข์เกื้อ
2.นางกฤษณาอักษรรัตน์
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2561,09:48   อ่าน 202 ครั้ง