ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ประจำปีการศึกษา2566 ณ โรงเรียนปากพูน
     โรงเรียนปากพูน นำโดยนายสุพจน์ จงจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพูน   และนายพบศิริ ขวัญเกื้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากพูน พร้อมคณะครู ดำเนินกิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนปากพูนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนปากพูน
   โดยพระวิทยากรกลุ่มคลินิกคุณธรรม วัดภูเขาหลง ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนปากพูนทกคน มีคุณธรรม จริยธรรม ขัดเกลาจิตใจ น้อมนำเอาหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข


โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2566,10:37   อ่าน 24 ครั้ง