ภาพกิจกรรม
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนปากพูน พุทธศักราช ๒๕๖๖ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)
  วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นายถาวร เวชจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนปากพูน พุทธศักราช ๒๕๖๖ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)
  ได้รับการบรรยาย เรื่อง แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนปากพูน พุทธศักราช ๒๕๖๖ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)      โดยนางภัคนันท์ สุวรรณรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
  ในการอบรมพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้ โรงเรียนปากพูนขอขอบพระคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างสูง   ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อให้โรงเรียนปากพูนสามารถนำความรู้ไปพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปโพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2566,18:49   อ่าน 86 ครั้ง