ภาพกิจกรรม
การประเมินเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน นายสุพจน์ จงจิตร ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนปากพูน ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๖)
วันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ นายสุพจน์ จงจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพูน ได้รับการประเมินการปฏิบัติงาน รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕–๓๑ มีนาคม๒๕๖๖ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา/รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๖) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
  โดยมีคณะกรรมการการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการ ดังนี้ ๑) นายถาวร เวชจันทร์ รอง ผอ. สพม.นศ ๒) นายกำพล ทองอยู่ ผอ.ร.ร. ท่าศาลาประสิทธิศึกษา
๓) นายสิทธิพร นิลพัฒน์ ผอ.ร.ร. พรหมคีรีพิทยาคม ๔) นายสมศักดิ์ คงแป้น ผอ.ร.ร. สิชลประชาสรรค์
๕) นายอรรถพร อักษรนำ ผอ.รร. นบพิตำวิทยา ๖) นายสันติกร รักสองหมื่น ผอ.ร.ร. สิชลคุณาธารวิทยา
  พร้อมผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนปากพูนอย่างพร้อมเพรียงกัน

โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2566,17:17   อ่าน 80 ครั้ง