ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนปากพูน
วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปากพูนจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สถานศึกษาได้เน้นการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในทุก ๆ ปีการศึกษาโรงเรียนปากพูน ได้ผลิตนักเรียนให้จบการศึกษาภาคบังคับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ซึ่งจะต้องสำเร็จการศึกษาและเข้าศึกษาต่อในอนาคต ในการจัดกิกรรมครั้งนี้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและลูกศิษย์ ซึ่งเคยอบรม สั่งสอนกันมา โรงเรียนปากพูนจึงได้จัดกิจรรมวันปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีผู้บริหาร และคณะครู ร่วมสร้างขวัญและกาลังใจอย่างพร้อมเพรียง เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียน เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างครูกับนักเรียน ให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียนและสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียนรุ่นต่อไป
ดูรูปภาพเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2566,20:18   อ่าน 73 ครั้ง