ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ- เนตรนารี ม.1-3 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนปากพูน วันที่ 4-5 ก.พ. 66 ณ วังไม้ไผ่ จ.พัทลุง
วันเสาร์ที่ 4 ถึงวันอาทิตย์ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โรงเรียนปากพูน ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ –เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววังไม้ไผ่ อำเภอป่าพะยอม  จังหวัดพัทลุง โดยมีผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
      วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการฝึกให้ผู้เรียน มีความอดทน ความสามัคคี ความเสียสละ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีวินัย

ดูรูปภาพเพิ่มเติม


โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2566,16:08   อ่าน 77 ครั้ง