ภาพกิจกรรม
บรรยากาศโรงเรียนปากพูน เปิดภาคเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
   วันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  โรงเรียนปากพูนเปิดภาคเรียน ในภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ บรรยากาศเปิดภาคเรียนวันแรกมีกิจกรรมดังนี้ ๑) กิจกรรมหน้าเสาธง  โดยนายสุพจน์  จงจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพูน และคณะครู พูดคุยให้โอวาทการเปิดภาคเรียนของนักเรียน ๒) นักเรียนพบครูที่ปรึกษา เพื่อพูดคุย รับตารางเรียน และรับใบประกาศผลการเรียน ปพ.๖ ๓) นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) เลือกวิชาเพิ่มเติมดำเนินการโดยฝ่ายบริหารวิชาการและคณะครู ๔) นักเรียนที่มีผลการเรียนเป็น ๐, ร, มส  พบครูฝ่ายวัดผล เพื่อดำเนินการแก้ไขผลการเรียนต่อไป และหลังจากนั้นได้ทำการเรียนการสอนตามปกติ

โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2565,14:42   อ่าน 41 ครั้ง