ภาพกิจกรรม
การประเมินการปฏิบัติงานเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 คณะครูและบุคลกรโรงเรียนปากพูน เข้าร่วมการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ของนายธวัช  คำนวณ ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพูน โดยมีคณะกรรมการการประเมินจำนวน  5 ท่าน คือ
1. นางวิมพ์วิภา รักสม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
2.นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
3.นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
4.นายพีระพงษ์ สองวิหค ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้เมือง
5.นายสันติ นาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2565,17:10   อ่าน 52 ครั้ง