ภาพกิจกรรม
โรงเรียนปากพูนร่วมทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU กับ สถาบันพระบรมราชชนก ณ วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
๗ ธันวาคม ๒๕๖๔โรงเรียนปากพูนร่วมทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU กับ สถาบันพระบรมราชชนก  ณ วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
โดย นายธวัช.คำนวณ ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพูน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "โรงเรียน" โดยทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะ
ร่วมมือกันภายใต้กรอบความร่วมมือดังนี้
๑. บันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสนับสนุนการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ให้นักเรียนที่มีความสนใจที่ จะเข้าศึกษาต่อในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี
และระดับปริญญาตรี สาขาที่เปิดสอนในคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์
โดยมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ทำบันทึกข้อตกลงนี้ โดยทั้งสองฝ่ายอาจตกลงกันเป็นหนังสือ
เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงหรือเพื่อขยายระยะเวลาความร่วมมือภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ออกไปได้
ตามความเหมาะสม หรือให้บันทึกข้อตกลงมีผลเป็นอันสิ้นสุดก่อนครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวได้
. การให้บริการทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑
สำหรับนักเรียนของโรงเรียน และส่งเสริมให้นักเรียนของโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่วิทยาลัยในสังกัด
สถาบันจัดขึ้น
๓. การให้คำแนะนำในการศึกษาและแนวทางการเข้าศึกษาต่อในโครงการความร่วมมือในการสร้าง
เครือข่ายการศึกษากับสถาบันพระบรมราชชนก
๔. การสร้างความร่วมมือ และให้คำแนะนำแก่นักเรียนในการเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยสังกัดสถาบัน
บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นจำนวน ๒ ฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ ทั้งสองฝ่ายได้อ่าน
และเข้าใจข้อความโดยละเอียดและยินดีปฏิบัติตามข้อตกลงทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อพยาน
และทั้งสองฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2564,22:59   อ่าน 76 ครั้ง