ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ นักเรียนวิชาทหาร และกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนปากพูน เพื่อพัฒนาศักยภาพและค้นพบความสามารถของตนเอง พัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มุ่งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2564,11:11   อ่าน 163 ครั้ง