การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

Adobe Acrobat Document มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 55.32 KB
Adobe Acrobat Document มาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.99 KB
Adobe Acrobat Document มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.77 KB
Adobe Acrobat Document นโยบายการบริหารงานบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.43 KB