การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

Adobe Acrobat Document มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 54.16 KB
Adobe Acrobat Document มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.77 KB