โรงเรียนปากพูน
193 หมู่ 8   ตำบลปากพูน  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7577-4155
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

อัญญากร ช่วยสงค์
ครู คศ.1

นายอารักษ์ ยอดรักษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

ปิยวรรณ เทพดรงค์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายบดินทร์ ทองอนันต์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1