โรงเรียนปากพูน
193 หมู่ 8   ตำบลปากพูน  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7577-4155
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอารักษ์ ยอดรักษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายบดินทร์ ทองอนันต์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวกฤษณา อักษรรัตน์
ครูอัตราจ้าง