โรงเรียนปากพูน
193 หมู่ 8   ตำบลปากพูน  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7577-4155
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางอุดม เภรีกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางพรพิศ ขาวปลอด
ครู คศ.2

นายบดินทร์ ทองอนันต์
ครูอัตราจ้าง