โรงเรียนปากพูน
193 หมู่ 8   ตำบลปากพูน  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7577-4155
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางกาญจนา ศรีปรางค์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเชิดชัย วงเครือสอน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1