ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายนพพร ไตรรัตน์
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2