โรงเรียนปากพูน
193 หมู่ 8   ตำบลปากพูน  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7577-4155
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

นายธรรมรัช มัชฌิมวงศ์

หัวหน้านักศึกษาฯ ฝึกสอน

นางสาวกนกวรรณ รัชนีย์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายฮาเรส จิตะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวอัตติมา แขกนุ้ย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3