โรงเรียนปากพูน
193 หมู่ 8   ตำบลปากพูน  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7577-4155
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานแนะแนว

นางอุไรวรรณ เที่ยวแสวง
ครู คศ.3
หัวหน้างานแนะแนว