โรงเรียนปากพูน
193 หมู่ 8   ตำบลปากพูน  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7577-4155
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสมคะเณ ภิรมย์รักษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2537 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดปากควน
2540 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
2543 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
2547 ครุศาสตรบัณฑิต/ค.บ./ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2551 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต/วท.ม./ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล