โรงเรียนปากพูน
193 หมู่ 8   ตำบลปากพูน  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7577-4155
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายบดินทร์ ทองอนันต์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2541 ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านตลาด
2543 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล
2545 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ช่างอิเล็กทรอนิกส์) วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
2547 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ช่างอิเล็กทรอนิกส์) วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
2552 ปริญญาตรี วทบ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2560 ป.บัณฑิตวิชาชีพครู (ครุศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2553-2555 โรงเรียนเชียรใหญ่ ครูอัตราจ้าง (คอมพิวเตอร์)
2556-2557 โรงเรียนทรายขาววิทยา ครูอัตราจ้าง (คอมพิวเตอร์)
2557-2560 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ครูอัตราจ้าง (คอมพิวเตอร์)
2560 - ปัจจุบัน โรงเรียนปากพูน ครูอัตราจ้าง (คอมพิวเตอร์)
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล