โรงเรียนปากพูน
193 หมู่ 8   ตำบลปากพูน  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7577-4155
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้จัดทำเว็บไซต์
ผู้จัดทำเว็บไซต์

1. นายสมคะเณ  ภิรมย์รักษ์


2. นายบดินทร์  ทองอนันต์


3. นางสาวมุกดา  ด้วงทอง


4. นางสาวศิริลักษณ์  ดำทอง